NAŠE ŠKOLA UČÍ DĚTI TO, CO V JINÝCH ŠKOLÁCH, A ZÁROVEŇ ...

  Učí děti spolupracovat a tvořit (projektové a tematické dny, skupinová výuka, spolupráce mezi ročníky).
  Žákům, kteří mají výrazné potíže, zajišťuje pomoc pedagogických asistentů (v každé třídě pracuje jeden asistent).
  Chce, aby děti do školy chodily s radostí (netradiční výuka, zájmové aktivity, výuka plavání, lyžařský a bruslařský kurz, spaní ve škole, výlety, výstavy, exkurze, divadla, kino, akce pro děti i rodiče – vánoční setkávání a další).
  Všichni učitelé i žáci se snaží o to, aby vztahy mezi nimi byly co nejlepší, aby byli schopni naslouchat názorům druhých, respektovat je, tolerovat odlišnosti.
  Je dobře vybavená pomůckami pro názornou výuku a moderními technologiemi (interaktivní tabule ve všech třídách, notebooky, ipady...).
  Výukou se prolíná výchova ke zdraví, ochraně životního prostředí a prevenci asociálního chování.
  Žáci studují v estetickém a tvořivém prostředí.
  Učí děti spolupracovat a tvořit (projektové a tematické dny, skupinová výuka, spolupráce mezi ročníky).
  Uplatňujeme výrazně individuální přístup.
  Předmět Dramatická výchova je součástí učebního plánu v 1. – 3. ročníku. Žáci 4.- 9. třídy mají týdně hodinu Informatiky a komunikačních technologií. V 8. a 9. ročníku je zařazen předmět Finanční gramotnost.
FOTO_formular
  Pokud doporučí odborné pracoviště (PPP, SPC) individuální výukové plány pro žáky v jakémkoliv ročníku, učitelé je spolu s rodiči a žáky konzultují a dodržují jejich obsah.
  Otevírá školní družinu pro žáky 1. až 5. ročníku každý den od 6.30 do 15:30 hodin.