NAŠE ŠKOLA UČÍ DĚTI TO, CO V JINÝCH ŠKOLÁCH,
A ZÁROVEŇ ..
.

 • poskytuje kvalifikovanou péči dětem, které mají specifické poruchy učení, logopedické obtíže, ADHD, poruchy pozornosti či autistického spektra

 • má nižší počet žáků ve třídách, což umožňuje více času pro každého žáka, výrazně individuální přístup a jeho rozvoj

 • žáci studují v estetickém a tvořivém prostředí

 • vytváří žákům rodinné prostředí, ve kterém se cítí ve škole bezpečněji; první roky ve škole děti tráví bez zbytečných stresů
  ze špatných známek či neúspěchu

 • slovní hodnocení nabízí na 1. i 2. stupni (žáci 2. stupně jsou hodnoceni i známkami)

 • žákům, kteří mají výrazné potíže, zajišťuje pomoc pedagogických asistentů (v každém ročníku je zajištěn jeden asistent)

 • pokud doporučí odborné pracoviště (PPP, SPC) individuální vzdělávací plány pro žáky v jakémkoliv ročníku, učitelé je spolu
  s rodiči a žáky konzultují a dodržují jejich obsah

 • chce, aby děti do školy chodily s radostí (netradiční výuka, zájmové aktivity, výuka plavání, lyžařský a bruslařský kurz, spaní ve škole, výlety, výstavy, exkurze, divadla, kino, akce pro děti i rodiče – vánoční setkávání a další)

 • všichni učitelé i žáci se snaží o to, aby vztahy mezi nimi byly co nejlepší, aby byli schopni naslouchat názorům druhých, respektovat je, tolerovat odlišnosti

 • učí děti spolupracovat a tvořit (projektové a tematické dny, skupinová výuka, spolupráce mezi ročníky)

 • výukou se prolíná výchova ke zdraví, ochraně životního prostředí a prevenci asociálního chování

 • rozvíjí čtenářskou gramotnost a práci s informacemi (školní knihovna)

 • je dobře vybavená pomůckami pro názornou výuku a moderními technologiemi (interaktivní tabule ve všech třídách, notebooky, tablety...)

 • předmět Dramatická výchova je součástí učebního plánu
  v 1. - 4. ročníku. Žáci 5. - 9. třídy mají týdně hodinu Informatiky a komunikačních technologií, v 8. a 9. ročníku je zařazen předmět Finanční gramotnost