Ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje vás a vašich dětí

A TO V SOULADU S NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EU 679/2016

1. ZABEZPEČENÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

1.1 Tento web je zabezpečen důvěryhodným certifikátem SSL a můžete ho tedy procházet s klidem a vědomím, že komunikace mezi vaším zařízením a webem je šifrovaná a zabezpečená, a že se při procházení tohoto webu nemůže nikdo nabourat do vašeho zařízení.

1.2 K ochraně webu používáme antivirové a antimalwareové pluginy, které brání šíření škodlivých kódů, můžete tak náš web procházet bez obav, že by se z něho do vašeho počítače šířil škodlivý software.

1.3 Při provozu tohoto webu používáme firewall, který zajišťuje ochranu webu proti útokům z venku (např. hackeři) a zajišťujeme tím, že web není snadné napadnout a získávat z něho zabezpečené údaje.

2. COOKIES

2.1 Naše organizace nevyužívá žádné informace obsažené v cookies. Při procházení webu tedy nesledujeme, kde se na něm pohybujete, odkud jste přišli a na jaké odkazy klikáte. Pokud tak činíme, tak pouze pro statistické účely, při kterých zpracováváme údaje pouze anonymně.

3. KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

3.1 Při zasílání informací a osobních údajů prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webu využíváme tyto informace výhradně k vyřízení komunikace s vámi a vaše osobní údaje dále nezpracováváme. Buďte prosím trpěliví, když vás občas webová stránka vyzve k poskytnutí souhlasu. Tento souhlas nepoužíváme k žádným marketingovým účelům, nebo abychom Vám zasílali nevyžádanou reklamní poštu.

4. SOULAD S GDPR

4.1 Naše organizace má zpracovanou kompletní dokumentaci a zavedený soulad s obecným nařízením GDPR.

4.2 Pro případy bezpečnostních incidentů má organizace zpracovaný "Plán řízení bezpečnostních incidentů", aby byla zajištěna maximální spolupráce v případech, kdy se budete cítit ohroženi naším zpracováním vašich osobních údajů.

4.3 Mějte na paměti, že naše Politika bezpečnosti v oblasti ochrany osobních údajů je zaměřena na minimalizaci zpracovávaných osobních údajů, takže zpracováváme pouze údaje nezbytné pro řádný výkon naší práce z pohledu zákonných a smluvních požadavků.

4.4 Naše organizace spolupracuje s certifikovaným Pověřencem pro ochranu osobních údajů, takže s námi můžete komunikovat s vědomím, že Vám poskytneme maximální spolupráci a komfort při řešení případných rizik a prevenci vzniku bezpečnostních incidentů.

5. KONTAKTNÍ INFORMACE

5.1 Pokud máte jakékoliv pochybnosti o tom, že s vašimi osobními údaji nakládáme v souladu s právními předpisy, můžete se kdykoliv obrátit na nás prostřednictvím těchto kontaktních údajů:

Základní škola pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, Trutnov 3, Voletiny 1
Adresa: Mentzlova 1, 54101 Trutnov 3
Email: zs@zsvoletiny.cz
Web: www.zsvoletiny.cz

5.2 Můžete se také obrátit přímo na dozorový úřad, kterým je pro Českou republiku:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
Telefon: +420 234 665 111
Email: posta@uoou.cz
Web: https://www.uoou.cz

5.2 Pokud potřebujete řešit bezpečnostní incident, a to i ve stádiu hrozícího vzniku, nebo vám projednávaná věc připadá příliš citlivá na to, abyste ji řešili s námi, nebo dozorovým úřadem, můžete se obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který je vázán mlčenlivostí a bude s vámi jednat maximálně diskrétně. Pro naší školu je jím:

Bc. Petr Mach
Adresa: Krkonošská 267, 50901 Nová Paka
Telefon: +420 722 133 362
Email: general@ochrana-osobnich-dat.cz
Web: https://www.ochrana-osobnich-dat.cz

6. VAŠE PRÁVA

6.1 Kdykoliv se nás dotázat, jaké osobní údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem a na základě jakého právního titulu. Pokud tak učiníte, odpovíme vám ve lhůtě nejdéle do 30ti dnů od přijetí vaší žádosti o tyto informace.

6.2 Zažádat u naší organizace, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud tak učiníte, okamžitě pozastavíme zpracování vašich osobních údajů a bezodkladně prošetříme situaci. O výsledku šetření vás budeme informovat.

6.3 Zažádat u naší organizace o výmaz osobních údajů. Pokud tak učiníte, skartujeme všechny osobní údaje, které o vás zpracováváme, pokud k dalšímu zpracování nejsme povinni ze zákona (např. archivování). O skartovaných osobních údajích vyhotovíme skartační protokol, který vám v kopii zašleme.

6.4 Vznést vůči naší organizaci žádost "Být zapomenut". Pokud tak učiníte, pokusíme se vztah mezi vámi a naší organizací uvést do stavu, jako by vztah mezi vámi a naší organizací nikdy neexistoval. Berte prosím na vědomí, že pokud pro nás existují zákonné povinnosti vaše data dále zpracovávat, nebude možné statut "Být zapomenut" po právní stránce zcela naplnit. O výsledku našeho postupu vás budeme informovat.

7. INFORMACE O ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJÍCH

7.1 Pro dodržení zásady spravedlivého zpracování a transparentnosti dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU 2016/679 vás tímto informujeme, že v rámci své činnosti zpracováváme osobní následující osobní údaje.

U zaměstnanců: všechny informace nezbytné pro splnění zákonných povinností spojených se zaměstnáváním osob.
U dítěte zaměstnance: všechny informace nezbytné pro splnění zákonných povinností spojených se zaměstnáváním osob, zejména nároku na daňové zvýhodnění zaměstnance.
U manžela/manželky zaměstnance: všechny informace nezbytné pro splnění zákonných povinností spojených se zaměstnáváním osob, zejména nároku na daňové zvýhodnění zaměstnance.
U žáků: všechny informace nezbytné pro splnění zákonných povinností spojených se vzděláváním a zajištěním bezpečnosti a ochrany zdraví.

7.2 V rámci své činnosti, při které nakládáme s uvedenými osobními údaji, poskytujeme vaše osobní údaje v rámci svých zákonných povinností následujícím příjemcům:

Orgány moci výkonné
Orgány moci soudní
Kontrolní státní úřady
Smluvní partneři zajišťující nezbytné podpůrné činnosti správce (externí účetní, poskytovatel webhostingu apod.)

7.3 Při své činnosti nepředáváme vaše osobní údaje do zahraničí ani do třetích zemí.

7.4 Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy pouze ze zákonných důvodů a po dobu nezbytně nutnou, kterou nám ukládají zákonné povinnosti v podobě minimálních archivačních lhůt. Tyto archivační údaje se liší, přičemž při jejich určení vycházíme vždy z účelu zpracování a vedení související agendy. Po uplynutí skartační lhůty všechny nosiče obsahující osobní údaje po expiraci skartujeme, o čemž vypracováváme skartační protokoly.