CHARAKTERISTIKA

Poruchy autistického spektra, někdy též nazývané pervazivní vývojové poruchy, patří k nejzávažnějším poruchám dětského mentálního vývoje. Spektrum představuje skupinu specifických odchylek ve vývoji, které se vyskytují u každého jedince s poruchou autistického spektra v různé míře a intenzitě a zároveň v různé míře ovlivňují fungování člověka v životě.

Dle odborné literatury se jedná o poruchu vzniklou na neurobiologickém podkladě, spočívající na genetických faktorech.

Pojmenování pervazivní vývojová porucha označuje všepronikající poruchu, kdy vývoj dítěte je narušen do hloubky v mnoha směrech. Jedná se o poruchy vývojové, projevy se mění s věkem a to často velmi dramaticky.

TŘÍDĚNÍ PAS

Dětský autismus

Projevuje se v oblasti sociálních vazeb a chování, komunikace, představivosti, zájmů, hry. Kromě uvedených, se mohou přidružit ještě další potíže, které se navenek projevují jiným chováním, než je obvyklé v běžném životě. Přibližně 75 % osob s dětským autismem trpí také různým stupněm mentální retardace.

Formy dětského autismu jsou známy od mírných až po těžké.

Atypický autismus

Atypický autismus (pervazivní vývojová porucha nespecifikovaná)

Neprojevuje se ve všech oblastech jako u „Dětského autismu“ a v rozsahu všech jeho kritérií. Najde se však řada příznaků sociálních, emocionálních a v chování, které se s problémy, jež mají lidé s autismem, shodují. Atypický autismus se také vyjadřuje jako osoba s autistickými rysy.

Aspergerův syndrom

Jedná se o syndrom se zvláštnostmi a problémy, které mohou být stejně závažné, avšak kvalitativně odlišné od ostatních PAS. Intelekt a komunikace u těchto lidí není syndromem ovlivněn, ale přetrvávají problémy v sociální interakci.

Dětská dezintegrační porucha

Po období normálního vývoje nastává z neznámé příčiny v dětském věku (2-4 roků) úpadek v dosud nabytých schopnostech.

Jiné pervazivní vývojové poruchy

Kvalita komunikace, sociální interakce, hry a někdy i představivosti je narušena, nikoli však do té míry, která by odpovídala diagnóze dětský resp. atypický autismus.

Rettův syndrom

Dopad je na tělesné, pohybové i duševní funkce. Základní příznaky jsou ztráta kognitivních schopností, poruchy koordinace pohybů a ztráta účelných schopností rukou. Vyskytuje se pouze u dívek. Jde o genetickou poruchu.

PROBLÉMOVĚ OBLASTI SPOLEČNÉ PRO PAS

Sociální vztahy a chování

- potíže s neverbálními projevy v různých sociálních situacích – postoj těla, řeč těla (např. mimika, gesta), oční kontakt

- nevytváření vztahů (nekamarádění se) s vrstevníky

- malé nebo žádné spontánní sdílení prožívání s ostatními

- preferování činnosti o samotě

Komunikace

- řeč má opožděný vývoj, nebo se nerozvíjí vůbec

- potíže s aktivní a smysluplnou komunikací s okolím

- užívání a opakování vlastních řečových stereotypů

Představivost, zájmy, hra

- děti nemají schopnost si samostatně hrát

- ulpívání na specifických, nefunkčních rituálech a rutinních činnostech

- stereotypní a opakující se motorické manýrování (např. třepání rukama)

- velmi dlouho trvající zaujetí nějakým předmětem

- výrazné zaujetí pro jednu nebo více činností, která je výjimečná buď svojí intenzitou, nebo předmětem zájmu

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY, ZABÝVAJÍCÍ SE TOUTO TEMATIKOU