Vnitřní řád školní jídelny


Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, Trutnov

Školní jídelna zabezpečuje hmotnou péči o žáky, tedy školní společné stravování dle zákona č. 395/91 Sb. S 32 a Vyhlášky 107/2005 Sb. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, v době jejich pobytu ve škole.

O prázdninách, v době nemoci (krom 1. dne nemoci) a v době různého volna školy se státem a městem dotovaná strava neposkytuje dle výše uvedených zákonů. Školní jídelna poskytuje stravovací služby i zaměstnancům školy v rámci závodního stravování. Žák má nárok na stravu za zvýhodněnou cenu v době vyučování. V době ředitelského volna pouze
v případě, že je ve škole nebo ve školní družině.

Každý žák je povinen vyplnit přihlášku ke stravování, a to na celou dobu školní docházky. Pořizuje se v písemné formě a je opatřena podpisem toho, kdo stravování přihlašuje. Je uložena u vedoucí školní jídelny. Přihláška nezavazuje ke stravování.

soup-2006317_1920 (1)
pasta-1819782_1920
PROVOZ

Objednání stravy se provádí přes vedoucí školní jídelny nebo přes webové stránky www.strava.cz.

Obědy se vydávají u výdejního okénka.

Výdejní doba pro žáky je od 12. 15 — 13. 30 hodin, a to pouze za přítomnosti pedagogického dozoru.

Výdejní doba pro cizí strávníky je od 11. 30 do 12. 00 hodin. Do prostor školní jídelny je zákaz vstupu kočárků a zvířat.

JÍDELNÍ LÍSTEK

Jídelní lístek

- je zveřejněn na nástěnce v jídelně naší školy
- aktualizovaná verze je na www.strava.cz
- je ke stažení na této stránceZPŮSOB PLACENÍ STRAVNÉHO

Trvalým příkazem na účet školní jídelny (782 784 0237/0100), zálohově na následující měsíc. Nutno uvést variabilní symbol strávníka pro správné přiřazení platby. VS přiděluje na základě žádosti strávníka vedoucí jídelny ZŠ Náchodská Trutnov.

Zaplacením v hotovosti v kanceláři vedoucí jídelny v ZŠ Náchodská Trutnov.

Stravné musí být uhrazeno nejpozději poslední den v měsíci na měsíc následující.

Vyrovnání stravného se provádí jednou ročně v červenci.

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO

Odhlašování obědů se provádí pouze den předem, a to do 15ti hodin na telefonním čísle 499 841 996 nebo SMS na č. 730 515 789 nebo e-mailem jidelna@zsnachtu.cz nebo přes www.strava.cz.

V průběhu roku se provádí automatické odhlášení obědů pouze v případě předem známých prázdnin a svátků. Pokud žák jede na výlet, lyžařský výcvik nebo školou organizované exkurze, musí si každý sám oběd odhlásit.

Povinnosti strávníka:
Každý strávník je povinen respektovat pokyny vykonávajícího pedagogického dozoru a obsluhujícího personálu.
Je zakázáno vynášet mimo prostor školní jídelny stravu, která je součástí oběda, např. pití, moučník, ovoce atd.

V případě nerespektování těchto pokynů může být strávník ze stravování vyloučen.

V případě nemoci lze odnést oběd pouze první den ve vlastním čistém jídlonosiči. Do skleněných nádob nelze vydávat.
Na další dny je nutno obědy odhlásit. Neodhlášená strava propadá bez náhrady.