SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ

CHARAKTERISTIKA

SPU znesnadňují žákům získávání požadovaných vědomostí a dovedností nejen na základní škole, ale často i na vyšších stupních vzdělávání (střední škola, vysoká škola). V dospělosti mohou SPU ovlivňovat výběr povolání. Důsledky SPU také mohou celoživotně negativně působit na psychiku jedince a tím ovlivňovat pracovní a osobní vztahy.

Školní výkony dětí s SPU neodpovídají jejich skutečným intelektovým schopnostem. SPU tak negativně ovlivňují školní úspěšnost a děti dlouhodobě neúspěšné mívají snížené sebehodnocení, uzavírají se do sebe, jsou úzkostné, nedokáží navazovat plnohodnotné sociální kontakty s vrstevníky. Velmi často ve spojení s SPU hrozí vznik poruch chování.

Velmi důležité je včasné rozpoznání a diagnostika SPU (rodiče, pedagogové, PPP). Na základě přesné diagnostiky se stanoví konkrétní problematické oblasti žáka a volí se odpovídající reedukační postupy. Vhodné metody a postupy reedukace SPU mohou pomoci rychleji a snadněji překonat obtíže žáků a tím zmírnit či odstranit výše uvedené negativní dopady na život žáka.

Žáci s diagnostikovanou SPU (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dysmuzie, dyspraxie, dyspinxie) jsou zahrnuti mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. SPU se mohou objevovat samostatně, ale často tvoří komplex poruch. Velmi často se pojí s ADHD.

ZÁKLADNÍ DĚLENÍ UŽÍVANÉ V ČR
DYSKALKULIE

je porucha matematických schopností, která postihuje manipulaci s čísly, číselné operace, matematické představy, geometrii.

DYSMÚZIE
je specifická porucha hudebnosti - schopnosti vnímání a reprodukce hudby, osvojování hudebních dovedností.

DYSPINXIE
je specifická porucha kreslení. Kresebný projev dítěte je nápadně primitivní, charakteristická je neschopnost spodobnit danou představu nebo tvar způsobem adekvátním k věku dítěte.

DYSPRAXIE
je specifická porucha obratnosti, schopnosti vykonávat složité úkony. Je nazývána též syndrom nešikovného dítěte.

ETIOLOGIE – PŘÍČINY VZNIKU SPU

- genetické vlivy


- lehká mozková dysfunkce (LMD, v současné době pojmy ADHD, ADD) - drobné poškození mozku v prenatálním, perinatálním a postnatálním období


- kombinace lehké mozkové dysfunkce a dědičnosti


- neurotická nebo nezjištěná etiologie

REEDUKACE - NÁPRAVA

Při reedukaci zaměřené jak na oslabené funkce, tak na rozvoj osobnosti dětí, bychom se měli řídit následujícími zásadami:

- trpělivost, klid a optimistický výhled do budoucnosti (s postupující zralostí nervové soustavy ubývají obtíže, kterými dítě trpí, a při správném výchovném vedení a léčení jsou v pozdějším věku sotva patrné)

- nešetřeme povzbuzením, pochvalou a oceněním za dobré výkony a především za projevenou snahu

- nedopusťme, aby se dítě naučilo něčemu špatně

- pokud je to možné, spolupracujeme s dítětem (snažíme se předejít chybám v jeho práci či nevhodnému chování; důležité je, aby si dítě uvědomovalo náš zájem a oporu)

- málo a často (dítěti vyhovuje spíše krátké a častější učení než soustavné zatěžování jeho pozornosti; je třeba dovolit mu častější přestávky k odpočinku, rychleji střídat úkoly a využívat různých příležitostí k procvičování a opakování)

- využívejme zájmu dítěte (zájem podněcuje a pomáhá udržet pozornost)

- hodně pohybu (dítě potřebuje pohybové uvolnění, aby mohlo soustředěněji pracovat; volná hra a pohyb poskytují odpočinek pro nervovou soustavu; takovému dítěti však nevyhovuje tréninkový režim ve sportovních kroužcích)

- nepřipusťme, aby vznikl u dítěte pocit méněcennosti (je třeba dítě chránit před příliš opakovanými zážitky neúspěchu)

- pracujeme s dítětem pokud možno za dokonalého soustředění (vyloučíme všechny rušivé podněty)

- výkony dítěte hodnoťme spravedlivě (s přihlédnutím k jeho možnostem)

- vytvořme ovzduší spolupráce (dítě se má cítit spokojeně, má prožívat pocity radosti; měli bychom využít každé příležitosti, kdy dítě může s něčím pomoci)

- volit vhodné zaměstnání (děti nebývají studijními typy; v praktickém povolání se osvědčují lépe, než naznačovala jejich školní kariéra)

DÍTĚ S SPU V RODINĚ